ACTS 主辦機構  
     
  OnTrack Networks
     
     
  2014年參與ACTS之教會  
     
  基督中心堂 (佐敦堂)
     
  循理會恩田堂
     
  信義會天恩堂
     
  信義會頌主堂
信義會永生堂
     
     
  曾經參與ACTS之教會  
     
  澳門下環浸信會
     
  中華基督教會柴灣堂
     
  基立浸信會
     
    基督教安輔美林堂